MicroRNA-383 expression regulates proliferation, migration, invasion, and apoptosis in human glioma cells
Tumor Biology (2015) - Comments
doi: 10.1007/s13277-015-3378-2  issn: 1010-4283  issn: 1423-0380  pubmed: 25936342 

Dawei Xu, Pengju Ma, Guojun Gao, Yongkun Gui, Xiaolu Niu, Baozhe Jin