Effect of sevoflurane on the ATPase activity of hippocampal neurons in a rat model of cerebral ischemia-reperfusion injury via the cAMP-PKA signaling pathway
The Kaohsiung Journal of Medical Sciences (2018) - Comments
pubmed: 29310813  doi: 10.1016/j.kjms.2017.09.004  issn: 1607-551x  issn: 2410-8650 

Tie‐Jun Liu, Jin‐Cun Zhang, Xiao‐Zeng Gao, Zhi‐Bin Tan, Jian‐Jun Wang, Pan‐Pan Zhang, Ai‐Bin Cheng, Shu‐Bo Zhang