Effect of sevoflurane on the ATPase activity of hippocampal neurons in a rat model of cerebral ischemia-reperfusion injury via the cAMP-PKA signaling pathway
The Kaohsiung Journal of Medical Sciences (2018) - Comments
pubmed: 29310813  doi: 10.1016/j.kjms.2017.09.004  issn: 1607-551x  issn: 2410-8650 

Tie-Jun Liu, Jin-Cun Zhang, Xiao-Zeng Gao, Zhi-Bin Tan, Jian-Jun Wang, Pan-Pan Zhang, Ai-Bin Cheng, Shu-Bo Zhang