Exosomes derived from microRNA-138-5p-overexpressing bone marrow-derived mesenchymal stem cells confer neuroprotection to astrocytes following ischemic stroke via inhibition of LCN2
Journal of Biological Engineering (2019) - Comments
pubmed: 31485266  doi: 10.1186/s13036-019-0193-0  issn: 1754-1611 

Yiming Deng, Duanduan Chen, Feng Gao, Hong Lv, Guojun Zhang, Xuan Sun, Lian Liu, Dapeng Mo, Ning Ma, Ligang Song, Xiaochuan Huo, Tianyi Yan, Jingbo Zhang, Zhongrong Miao