miR-17-5p Regulates Heterotopic Ossification by Targeting ANKH in Ankylosing Spondylitis
Molecular Therapy - Nucleic Acids (2019) - Comment
pubmed: 31726387  doi: 10.1016/j.omtn.2019.10.003  issn: 2162-2531 

Xiong Qin, Bo Zhu, Tongmeng Jiang, Jiachang Tan, Zhenjie Wu, Zhenchao Yuan, Li Zheng, Jinmin Zhao