RETRACTED: Biosorption of Eu(III) and U(VI) on Bacillus subtilis: Macroscopic and modeling investigation
Journal of Molecular Liquids (2016) - Comments
doi: 10.1016/j.molliq.2016.01.101  issn: 0167-7322 

Ting Yao, Xiaowen Wu, Xi Chen, Yunpeng Xiao, Yongguo Zhang, Yuanli Zhao, Fengbo Li