Retracted Article: Enhanced adsorption of ionizable aromatic compounds on humic acid-coated carbonaceous adsorbents
RSC Advances (2012) - Comments
doi: 10.1039/c2ra21713a  issn: 2046-2069 

Yubing Sun, Changlun Chen, Dadong Shao, Jiaxing Li, Xiaoli Tan, Guixia Zhao, Shubin Yang, Xiangke Wang