miR-154 targeting ZEB2 in hepatocellular carcinoma functions as a potential tumor suppressor
Oncology Reports (2015) - Comments
pubmed: 26503460  doi: 10.3892/or.2015.4321  issn: 1791-2431  issn: 1021-335x 

Xiaoli Pang, Kexin Huang, Qianqian Zhang, Yujiao Zhang, Junqi Niu