Safety and Immunogenicity of Aerosolised Ad5-nCoV or Intramuscular Ad5-nCoV or Inactivated COVID-19 Vaccine Coronavac Given as the Second Booster Following Three Doses of CoronaVac: A Multicentre, Open-Label, Phase 4, Randomized Trial
SSRN Electronic Journal (2022) - Comments
doi: 10.2139/ssrn.4308756  issn: 1556-5068 

Rong Tang, Hui Zheng, Bu-Sen Wang, Jin-Bo Gou, Xi-Ling Guo, Xiao-Qin Chen, Hai-Tao Huang, Yin Chen, Shi-Po Wu, Xiaolong Li, Jin Zhong, Xue Wang, Hong-Xing Pan, Jiahong Zhu, Peng Wan, Xiao-Yu Xu, Feng-Juan Shi, Zhuo-Pei Li, Jing-Xian Liu, Xiao-Yin Zhang