MicroRNA-96 is responsible for sevoflurane-induced cognitive dysfunction in neonatal rats via inhibiting IGF1R
Brain Research Bulletin (2019) - Comment
pubmed: 30217735  doi: 10.1016/j.brainresbull.2018.09.001  issn: 0361-9230  issn: 1873-2747 

Chang Xu, Jiao-Jiao Niu, Jun-Fei Zhou, Yin-Sheng Wei