Heterologous AD5-nCOV plus CoronaVac versus homologous CoronaVac vaccination: a randomized phase 4 trial
Nature Medicine (2022) - Comments
doi: 10.1038/s41591-021-01677-z  issn: 1078-8956  issn: 1546-170x  pubmed: 35087233 

Jingxin Li, Lihua Hou, Xiling Guo, Pengfei Jin, Shipo Wu, Jiahong Zhu, Hongxing Pan, Xue Wang, Zhizhou Song, Jingxuan Wan, Lunbiao Cui, Junqiang Li, Yin Chen, Xuewen Wang, Lairun Jin, Jingxian Liu, Fengjuan Shi, Xiaoyu Xu, Tao Zhu, Wei Chen