Pokemon promotes the invasiveness of hepatocellular carcinoma by enhancing MEF2D transcription
Hepatology International (2016) - Comments
doi: 10.1007/s12072-015-9697-y  issn: 1936-0533  issn: 1936-0541  pubmed: 26797719 

Jing Kong, Xiaoping Liu, Xiangqian Li, Jinsheng Wu, Ning Wu, Jun Chen, Fang Fang