Anti-inflammatory effect of up-regulated microRNA-221-3p on coronary heart disease via suppressing NLRP3/ASC/pro-caspase-1 inflammasome pathway activation
Cell Cycle (2020) - Comments
pubmed: 32372677  doi: 10.1080/15384101.2020.1754562  issn: 1538-4101  issn: 1551-4005 

Jingfeng Rong, Jijie Xu, Qian Liu, Jianjun Xu, Ting Mou, Xuhua Zhang, Hao Chi, Hua Zhou