Augmentation of response to chemotherapy by microRNA-506 through regulation of RAD51 in serous ovarian cancers
JNCI Journal of the National Cancer Institute (2015) - Comments
pubmed: 25995442  doi: 10.1093/jnci/djv108  issn: 1460-2105  issn: 0027-8874 

Guoyan Liu, Da Yang, Rajesha Rupaimoole, Chad V. Pecot, Yan Sun, Lingegowda S. Mangala, Xia Li, Ping Ji, David Cogdell, Limei Hu, Yingmei Wang, Cristian Rodriguez-Aguayo, Gabriel Lopez-Berestein, Ilya Shmulevich, Loris De Cecco, Kexin Chen, Delia Mezzanzanica, Fengxia Xue, Anil K. Sood, Wei Zhang