ERK1/2-Nanog signaling pathway enhances CD44(+) cancer stem-like cell phenotypes and epithelial-to-mesenchymal transition in head and neck squamous cell carcinomas
Cell Death and Disease (2020) - Comments
doi: 10.1038/s41419-020-2448-6  issn: 2041-4889  pubmed: 32327629 

Chuang Huang, Changhwan Yoon, Xiao-Hong Zhou, Ying-Chun Zhou, Wen-Wen Zhou, Hong Liu, Xin Yang, Jun Lu, Sei Young Lee, Kun Huang