Targeting Epigenetic Crosstalk as a Therapeutic Strategy for EZH2-Aberrant Solid Tumors
Cell (2018) - Comments
doi: 10.1016/j.cell.2018.08.058  issn: 0092-8674  pubmed: 30220457  issn: 1097-4172 

Xun Huang, Juan Yan, Min Zhang, Yafang Wang, Yi Chen, Xuhong Fu, Rongrui Wei, Xing-ling Zheng, Zhiwei Liu, Xiong Zhang, Hong Yang, Bingbing Hao, Yan-yan Shen, Yi Su, Xiaoji Cong, Min Huang, Minjia Tan, Jian Ding, Meiyu Geng