LncRNA GAS5/miR‑4465 axis regulates the malignant potential of nasopharyngeal carcinoma by targeting COX2
Cell Cycle (2020) - Comments
pubmed: 33092435  doi: 10.1080/15384101.2020.1816280  issn: 1538-4101  issn: 1551-4005 

Qiong Zhong, Zongqi Wang, Xiaohong Liao, Renrui Wu, Xiaoqing Guo