Retracted Article: The influence of nanoscale size on the adsorption–desorption of U(vi) on nano-Al oxides
Environmental Science Nano (2018) - Comments
doi: 10.1039/c8en00912k  issn: 2051-8153  issn: 2051-8161 

Tian Wan, Wen Cheng, Jiehui Ren, Wei Wu, Min Wang, Baowei Hu, Ziyi Jia, Yubing Sun