A telerehabilitation programme in post-discharge COVID-19 patients (TERECO): a randomised controlled trial
Thorax (2021) - Comments
doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217382  issn: 0040-6376  issn: 1468-3296  pubmed: 34312316 

Jian'an Li, Wenguang Xia, Chao Zhan, Shouguo Liu, Zhifei Yin, Jiayue Wang, Yufei Chong, Chanjuan Zheng, Xiaoming Fang, Wei Cheng, Jan D Reinhardt