Exosomal lncRNA HNF1A-AS1 affects cisplatin resistance in cervical cancer cells through regulating microRNA-34b/TUFT1 axis
Cancer Cell International (2019) - Comments
pubmed: 31827397  doi: 10.1186/s12935-019-1042-4  issn: 1475-2867 

Xiaoqiong Luo, Jingxi Wei, Feng-Lian Yang, Xiao-Xia Pang, Feng Shi, Yu-Xia Wei, Bi-Yun Liao, Jun-Li Wang