Artemisinin Ameliorates Osteoarthritis by Inhibiting the Wnt/β-Catenin Signaling Pathway
Cellular Physiology and Biochemistry (2018) - Comments
pubmed: 30562742  doi: 10.1159/000495926  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778 

Gang Zhong, Ruiming Liang, Jun Yao, Jia Li, Tongmeng Jiang, Jianwei Liu, Yiguan Le, Chong Shen, Huiping Long, Huiping Lu, Shiting Ma, Jun Luo, Zhikang Miao, Wei  Su, Li Zheng, Jinmin Zhao