Enhanced IMP3 Expression Activates NF-кB Pathway and Promotes Renal Cell Carcinoma Progression
PLoS ONE (2015) - Comments
pubmed: 25919292  doi: 10.1371/journal.pone.0124338  issn: 1932-6203 

Xuelian Pei, Muhan Li, Jun Zhan, Yu Yu, Xiaofan Wei, Lizhao Guan, Hakan Aydin, Paul Elson, Ming Zhou, Huiying He, Hongquan Zhang