Efficacy and safety of short-wave diathermy treatment for moderate COVID-19 patients: a prospective, double-blind, randomized controlled clinical study
European journal of physical and rehabilitation medicine (2022) - Comments
pubmed: 34042412  doi: 10.23736/s1973-9087.21.06892-1  issn: 1973-9095  issn: 1973-9087 

Fei TIAN, Jin WANG, Xiao XI, Miao HE, Chenguang ZHAO, Feng FENG, Hongbin WANG, Wei SUN, Li MAO, Xu HU, Xiaolong SUN, Hua YUAN