Clinical Outcomes and Plasma Concentrations of Baloxavir Marboxil and Favipiravir in COVID-19 Patients: An Exploratory Randomized, Controlled Trial
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences (2021) - Comments
pubmed: 33115675  doi: 10.1016/j.ejps.2020.105631  issn: 0928-0987  issn: 1879-0720 

Yan Lou, Lin Liu, Hangping Yao, Xingjiang Hu, Junwei Su, Kaijin Xu, Rui Luo, Xi Yang, Lingjuan He, Xiaoyang Lu, Qingwei Zhao, Tingbo Liang, Yunqing Qiu