miR-21-mediated Radioresistance Occurs via Promoting Repair of DNA Double Strand Breaks
Journal of Biological Chemistry (2017) - Comments
doi: 10.1074/jbc.m116.772392  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x  pubmed: 28096467 

Baocheng Hu, Xiang Wang, Shuofeng Hu, Xiaomin Ying, Ping Wang, Xiangming Zhang, Jian Wang, Hongyan Wang, Ya Wang