RETRACTED: Adsorption of Eu(III) on sulfonated graphene oxide: Combined macroscopic and modeling techniques
Journal of Molecular Liquids (2016) - Comments
doi: 10.1016/j.molliq.2015.11.030  issn: 0167-7322 

Ting Yao, Yunpeng Xiao, Xiaowen Wu, Changying Guo, Yuanli Zhao, Xi Chen