Macroscopic and Microscopic Investigation of U(VI) and Eu(III) Adsorption on Carbonaceous Nanofibers
Environmental Science & Technology (2016) - Comments
doi: 10.1021/acs.est.6b00058  issn: 0013-936x  issn: 1520-5851  pubmed: 26998856 

Yubing Sun, Zhen-Yu Wu, Xiangxue Wang, Congcong Ding, Wencai Cheng, Shu-Hong Yu, Xiangke Wang