Akt mediates metastasis-associated gene 1 (MTA1) regulating the expression of E-cadherin and promoting the invasiveness of prostate cancer cells
PLoS ONE (2012) - Comments
pubmed: 23227138  doi: 10.1371/journal.pone.0046888  issn: 1932-6203 

Hongyan Wang, Liangsheng Fan, Juncheng Wei, Yanjie Weng, Li Zhou, Ying Shi, Wenjuan Zhou, Ding Ma, Changyu Wang