Safety and immunogenicity of a hybrid-type vaccine booster in BBIBP-CorV recipients in a randomized phase 2 trial
Nature Communications (2022) - Comments
pubmed: 35760812  doi: 10.1038/s41467-022-31379-0  issn: 2041-1723 

Nawal Al Kaabi, Yun Kai Yang, Li Fang Du, Ke Xu, Shuai Shao, Yu Liang, Yun Kang, Ji Guo Su, Jing Zhang, Tian Yang, Salah Hussein, Mohamed Saif ElDein, Sen Sen Yang, Wenwen Lei, Xue Jun Gao, Zhiwei Jiang, Xiangfeng Cong, Yao Tan, Hui Wang, Meng Li