A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19
New England Journal of Medicine (2020) - Comments
pubmed: 32187464  doi: 10.1056/nejmoa2001282  issn: 0028-4793  issn: 1533-4406 

Bin Cao, Yeming Wang, Danning Wen, Wen Liu, Jingli Wang, Guohui Fan, Lianguo Ruan, Bin Song, Yanping Cai, Ming Wei, Xingwang Li, Jiaan Xia, Nanshan Chen, Jie Xiang, Ting Yu, Tao Bai, Xuelei Xie, Li Zhang, Caihong Li, Ye Yuan