Overexpression of miR-519d in lung adenocarcinoma inhibits cell proliferation and invasion via the association of eIF4H
Tumor Biology (2017) - Comments
doi: 10.1177/1010428317694566  issn: 1010-4283  issn: 1423-0380  pubmed: 28351305 

Yong Bai, Chunya Lu, Guojun Zhang, Yu Hou, Yanjie Guo, Heqi Zhou, Xiaojingnan Ma, Guoqiang Zhao