Baicalin induced dendritic cell apoptosis in vitro
Frontiers in Pharmacology (2011) - Comments
pubmed: 21687510  doi: 10.3389/fphar.2011.00015  issn: 1663-9812 

Huahua Zhang, Qingqing Jiao, Qianfeng Gong, Yan Zhang, Weidong Zhang, Zhenlin Hu