Inhibition of ZEB1-AS1 confers cisplatin sensitivity in breast cancer by promoting microRNA-129-5p-dependent ZEB1 downregulation
Cancer Cell International (2020) - Comment
pubmed: 32210737  doi: 10.1186/s12935-020-1164-8  issn: 1475-2867 

Jin Gao, Yuan Yuan, Lili Zhang, Shaorong Yu, Jianwei Lu, Jifeng Feng, Sainan Hu