Ad-PUMA sensitizes drug-resistant choriocarcinoma cells to chemotherapeutic agents
Gynecologic Oncology (2007) - Comments
pubmed: 17884151  doi: 10.1016/j.ygyno.2007.08.007  issn: 0090-8258  issn: 1095-6859 

Yan Chen, Haili Qian, Haijuan Wang, Xueyan Zhang, Ming Fu, Xiao Liang, Yan Ma, Qimin Zhan, Chen Lin, Yang Xiang