Downregulated lncRNA CRNDE contributes to the enhancement of nerve repair after traumatic brain injury in rats
Cell Cycle (2019) - Comments
pubmed: 31345079  doi: 10.1080/15384101.2019.1647024  issn: 1538-4101  issn: 1551-4005 

Min Yi, Xingping Dai, Qiuxia Li, Xia Xu, Yanyi Chen, Dongsheng Wang