Down-regulation of XIAP enhances the radiosensitivity of esophageal cancer cells in vivo and in vitro
Bioscience Reports (2017) - Comments
pubmed: 28821565  doi: 10.1042/bsr20170711  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Xin Wen, Xin-Rui Han, Shao-Hua Fan, Zi-Feng Zhang, Lu Chen, Gao Yi, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng