Methyl helicterate inhibits hepatic stellate cell activation through downregulating the ERK1/2 signaling pathway
Journal of Cellular Biochemistry (2019) - Comments
pubmed: 31009108  doi: 10.1002/jcb.28756  issn: 1097-4644  issn: 0730-2312 

Yuanyuan Wei, Xiaolin Zhang, Shujuan Wen, Shaode Huang, Quanfang Huang, Shengjuan Lu, Facheng Bai, Jinlan Nie, Jinbin Wei, Zhongpeng Lu, Xing Lin