Retracted Article: Mutual effect of U(vi) and Sr(ii) on graphene oxides: evidence from EXAFS and theoretical calculations
Environmental Science Nano (2017) - Comments
doi: 10.1039/c7en00114b  issn: 2051-8153  issn: 2051-8161 

Wencai Cheng, Congcong Ding, Qunyan Wu, Xiangxue Wang, Yubing Sun, Weiqun Shi, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhifang Chai, Xiangke Wang