Metronomic chemotherapy prevents therapy-induced stromal activation and induction of tumor-initiating cells
The Journal of Experimental Medicine (2016) - Comment
pubmed: 27881732  doi: 10.1084/jem.20151665  issn: 0022-1007  issn: 1540-9538 

Tze-Sian Chan, Chung-Chi Hsu, Vincent C. Pai, Wen-Ying Liao, Shenq-Shyang Huang, Kok-Tong Tan, Chia-Jui Yen, Shu-Ching Hsu, Wei-Yu Chen, Yan-Shen Shan, Chi-Rong Li, Michael T. Lee, Kuan-Ying Jiang, Jui-Mei Chu, Gi-Shih Lien, Valerie M. Weaver, Kelvin K. Tsai