miR-126a-3p induces proliferation, migration and invasion of trophoblast cells in pre-eclampsia-like rats by inhibiting A Disintegrin and Metalloprotease 9
Bioscience Reports (2019) - Comments
pubmed: 31789346  doi: 10.1042/bsr20191271  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Shenglong Zhao, Jiandong Wang, Zheng Cao, Lei Gao, Yuanyuan Zheng, Jing Wang, Xiaowei Liu