A glycolytic mechanism regulating an angiogenic switch in prostate cancer
Cancer Research (2007) - Comments
pubmed: 17210694  doi: 10.1158/0008-5472.can-06-2971  issn: 0008-5472  issn: 1538-7445 

Jianhua Wang, Jincheng Wang, Jinlu Dai, Younghun Jung, Chuen-Long Wei, Yu Wang, Aaron M. Havens, Phillip J. Hogg, Evan T. Keller, Kenneth J. Pienta, Jacques E. Nor, Cun-Yu Wang, Russell S. Taichman