Fabrication of a nano polymer wrapping Meg3 ShRNA plasmid for the treatment of cerebral infarction
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology (2018) - Comments
doi: 10.1080/21691401.2018.1471483  issn: 2169-1401  issn: 2169-141x  pubmed: 29956569 

Junyi Shen, Zhiming Zhao, Wei Shang, Chunli Liu, Beibei Zhang, Zihan Xu, Hui Cai