Downregulation of lncRNA BACE1-AS improves dopamine-dependent oxidative stress in rats with Parkinson's disease by upregulating microRNA-34b-5p and downregulating BACE1
Cell Cycle (2020) - Comments
pubmed: 32308102  doi: 10.1080/15384101.2020.1749447  issn: 1538-4101  issn: 1551-4005 

Yanhong Li, Jian Fang, Zhanye Zhou, Qiyu Zhou, Shibin Sun, Zhikai Jin, Ziming Xi, Jianshe Wei