Stimulating effect of a novel synthesized sulfonamido-based gallate ZXHA-TC on primary osteoblasts
Yonsei Medical Journal (2015) - Comments
pubmed: 25837183  doi: 10.3349/ymj.2015.56.3.760  issn: 0513-5796  issn: 1976-2437 

Pan Jin, Liang Liao, Xiao Lin, Qinggong Guo, Cuiwu Lin, Huayu Wu, Li Zheng, Jinmin Zhao