miR-337 regulates the proliferation and invasion in pancreatic ductal adenocarcinoma by targeting HOXB7
Diagnostic Pathology (2014) - Comments
doi: 10.1186/s13000-014-0171-2  issn: 1746-1596  pubmed: 25183455 

Rui Zhang, Hong Leng, Junwen Huang, Yuwen Du, Yuanyuan Wang, Wenqiao Zang, Xiaonan Chen, Guoqiang Zhao