XBP1S associates with RUNX2 and regulates chondrocyte hypertrophy
Journal of Biological Chemistry (2012) - Comments
pubmed: 22865880  doi: 10.1074/jbc.M112.385922  issn: 1083-351X  issn: 0021-9258 

Yanna Liu, Jinghua Zhou, Wenjun Zhao, Xiangzhu Li, Rong Jiang, Chuanju Liu, Feng-Jin Guo