Study on the effect of IRE1a on cell growth and apoptosis via modulation PLK1 in ER stress response
Molecular and Cellular Biochemistry (2012) - Comments
doi: 10.1007/s11010-012-1248-4  issn: 0300-8177  issn: 1573-4919  pubmed: 22314839 

Xiangzhu Li, Huifang Zhu, Huizhe Huang, Rong Jiang, Wenjun Zhao, Yanna Liu, Jinghua Zhou, Feng-Jin Guo