CaAl2O4:Eu2+,Nd3+-coupled g-C3N4 composites as novel light-free photocatalyst for organic methyl orange (MO) degradation
Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2021) - Comments
doi: 10.1007/s10854-021-05437-0  issn: 0957-4522  issn: 1573-482x 

Yingwei Xiong, Jun Zhao, Zhiqin Zheng, Facheng Yi, Xufang Tang, Dingfeng Jin, Min Jin