MicroRNA-421 suppresses the apoptosis and autophagy of hippocampal neurons in epilepsy mice model by inhibition of the TLR/MYD88 pathway
Journal of Cellular Physiology (2018) - Comments
pubmed: 29380367  doi: 10.1002/jcp.26498  issn: 0021-9541  issn: 1097-4652 

Xin Wen, Xin‐Rui Han, Yong‐Jian Wang, Shan Wang, Min Shen, Zi‐Feng Zhang, Shao‐Hua Fan, Qun Shan, Liang Wang, Meng‐Qiu Li, Bin Hu, Chun‐Hui Sun, Dong‐Mei Wu, Jun Lu, Yuan‐Lin Zheng