MicroRNA-421 suppresses the apoptosis and autophagy of hippocampal neurons in epilepsy mice model by inhibition of the TLR/MYD88 pathway
Journal of Cellular Physiology (2018) - Comments
pubmed: 29380367  doi: 10.1002/jcp.26498  issn: 0021-9541  issn: 1097-4652 

Xin Wen, Xin-Rui Han, Yong-Jian Wang, Shan Wang, Min Shen, Zi-Feng Zhang, Shao-Hua Fan, Qun Shan, Liang Wang, Meng-Qiu Li, Bin Hu, Chun-Hui Sun, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng