IRE1α dissociates with BiP and inhibits ER stress-mediated apoptosis in cartilage development
Cellular Signalling (2013) - Comments
doi: 10.1016/j.cellsig.2013.06.011  pubmed: 23816533  issn: 0898-6568  issn: 1873-3913 

Xiaofeng Han, Jinghua Zhou, Peng Zhang, Fangzhou Song, Rong Jiang, Meiling Li, Fei Xia, Feng-Jin Guo